“Amaryllis”, oil on canvas, 30″X40″

White Amaryllis

White Amaryllis